MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

vydaný v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. Zákonom č. 390/2011 Z. z.o pedagogických zamestnancoch

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 Čl. 1

Základné ustanovenie

 1. Rada školy sa zriaďuje pri MŠ Melánie Nemcovej Budapeštianska3, Košice
 2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 1. Rada školy je ustanovená podľa § 2 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.
 2. Podľa § 24 ods. 16 zákona je funkčné obdobie rady školy štyri roky.
 3. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly pedagogicko-organizačnej činnosti školy.

Čl. 3

Činnosť rady školy

 1. Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 ods. 2 zákona.
 2. Rada školy navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa podľa § 4 ods. 4 zákona.
 3. Rada školy predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením.
 4. Rada školy sa vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7 zákona.
 5. Rada školy dáva súhlas na prijatie vyššieho počtu detí v triede na návrh zriaďovateľa.

Čl. 4

Zloženie a spôsob voľby členov rady školy

 1. Rada školy sa skladá z 9 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ školy.
 2. Členmi rady školy
 • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
 • jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy,
 • traja zvolení zástupcovia rodičov,
 • traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, z ktorých najmenej jeden je poslancom obecného zastupiteľstva,
 1. Voľby pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy a zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňujú tajným hlasovaním podľa § 1 vyhlášky č. 291/2004 Z.z. Spôsob voľby členov rady školy upravuje Volebný poriadok rady školy.
 2. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 3. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.
 4. Členstvo v rade školy zaniká

a)         uplynutím funkčného obdobia rady školy po uplynutí štyroch rokov,

b)        vzdaním sa členstva,

c)        ak sa člen rady školy stane riaditeľom školy alebo jeho zástupcom,

d)        ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov  prestane byť zamestnancom školy alebo školského zariadenia,

e)        ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

f)         ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy,

g)        odvolaním zvoleného člena (pedagogického zamestnanca, nepedagogického zamestnanca a rodiča),

h)        odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva alebo samosprávneho kraja, krajského školského úradu, iných právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní, ktoré ho do rady školy delegovali,

i)          obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

j)          smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

 1. Členstvo v rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena rady školy alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy. V takomto  prípade  rada  školy  bude  výberové  konanie  realizovať v pôvodnom  zložení  bez  člena,  ktorému   je  členstvo  pozastavené podľa § 25 ods. 13 zákona č. 596/2003 Z. z.
 2. Členstvo v rade školy sa pozastavuje aj pri potvrdzovaní člena rady školy do funkcie riaditeľa školy.
 3. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať nadpolovičnou väčšinou všetkých členov, ak si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo štatútu.
 4. Ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy, doplnenie členskej základne sa uskutoční oslovením navrhnutého rodiča radou školy.

Čl. 5

Pravidlá rokovania rady školy

 1. Rada školy je schopná uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
 2. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov rady školy.
 3. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jeho členov.
 4. Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

Čl. 6

Práva a povinnosti člena rady školy

 1. Člen má právo:

a)         voliť a byť volený,

b)        navrhovať kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu rady školy,

c)        byť minimálne päť dní pred konaním rokovania rady školy náležite informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré budú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d)        hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy.

e)        navrhovať doplnenie členskej základne o zástupcu žiakov školy, ak jeho mandát bude ukončený podľa ČL.4, odsek 6/f

 1. Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.
 2. Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Čl. 7

Povinnosti predsedu rady školy

 1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene a z jej poverenia. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
 2. Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiadajú traja členovia rady školy alebo riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy.
 3. Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 30. júna a predloží ju rade školy na schválenie.

 

Čl. 8

Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

 1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
 2. Riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi a rade školy na schválenie a vyjadrenie :

a)         návrhy na počty prijímaných žiakov,

b)        návrh rozpočtu

c)        návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti

d)        správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. e),

e)        správu o výsledkoch hospodárenia školy,

f)         koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,

g)        informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu

 1. Zriaďovateľ prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy najmä :

a)         koncepciu rozvoja školy,

b)        návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom na školu a materiálno-technické podmienky na činnosť školy,

c)        personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy,

d)        požiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti o deti a žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole a spôsob úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu, správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v škole.

Čl. 9

Hospodárenie rady školy

 1. Náklady na činnosť rady školy sa uhrádzajú z rozpočtu školy.
 2. Rada školy nemá vlastný majetok. Na zasadnutia využíva vymedzené priestory riaditeľom školy alebo zriaďovateľom školy.

Čl. 10

Záverečné ustanovenia

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy dňa 20.6.2012.

Jana Kavaschová
predseda RŠ