MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

FILOZOFIA ŠKOLY

HLAVNÉ CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

v Materskej škole Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, Košice

● podporovať telesný rozvoj a zdravie detí, jeho osobnú spokojnosť a pohodu

● rešpektovať slobodu dieťaťa, umožniť mu rozvinúť svoje predpoklady a pomôcť utvárať pozitívny vzťah k svetu

● dať dieťaťu možnosť prežívať uspokojenie, aby samo seba vnímalo, ako plnohodnotného a schopného jedinca, ktorý je svojim okolím uznávané a prijímané

● sprostredkovávať deťom základné životné skúsenosti v prirodzenom prostredí skupiny vrstovníkov cestou výchovy a vzdelávania založenej na princípe uspokojovania ich individuálnych potrieb a záujmov

● systematicky rozvíjať reč detí a cvičiť schopnosti a zručnosti, ktoré dieťaťu umožňujú a zjednodušujú proces jeho ďalšieho rozvoja a učenia

● rozvíjať schopnosť detí učiť sa

● pomáhať im osvojiť si základné hodnoty

● viesť ich k získavaniu osobnej samostatnosti

● zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi

● vytvárať optimálne podmienky pre harmonickú výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami

● zaistiť, aby sa edukačné aktivity vždy viazali ako k všeobecným potrebám dieťaťa, k individuálne rozdielnym potrebám a možnostiam jednotlivých detí a v rozsahu potrieb každého z nich

● deti vnímať v edukačnom procese ako jeho a aktívne subjekty, ktoré sú schopné participovať na vytváraní edukačnej reality

● poskytnúť deťom plnú škálu mnohostranných podnetov k ich aktívnemu rozvoju a učeniu a to tak na báze biologickej, psychologickej, interpersonálnej, sociálno-kultúrnej enviromentálnej i kognitívnej

● v plnej možnej miere humanizovať výchovno-vzdelávací proces v materskej škole

● rozvíjať detskú predčitateľskú gramotnosť

● včas diagnostikovať a rozvíjať individuálne danosti dieťaťa, vyhľadávať v detských kolektívoch deti talentované, podporiť ich schopnosti a ďalej systematicky rozvíjať ich nadanie

ZAMERANIE ŠKOLY

● realizácia edukačného procesu integráciou čo najširšieho záberu obsahov sústredených do jednej témy,

● komunitné zážitkové vyučovanie,

● úzka prepojenosť na rodinu, jej dynamiku a profiláciu s dôrazom na pravidelnú korektnú a efektívnu komunikáciu,

● maximálne diferencovanie prístupov v zmysle rozvíjania individualít jednotlivých detí,

● vyhľadávanie umelecky nadaných detí a vysoko odborná práca s nimi,

● podpora profilácie voľnočasových záujmov detí,

● sofistikované vyučovanie pomocou informačno komunikačných technológií,

● preferovanie tradičných literárno-hudobných útvarov, ako základného stupienka vo výchove detí k uvedomovaniu si kultúrno-historickej identity prostredníctvom ľudového umenia

● úzka prepojenosť na inovácie aktuálnej edukačnej reality

Školský vzdelávací program BUDKÁČIK