MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

OZNAMY

Tlačivá: VYHLÁSENIE      POTVRDENIE

Vážení rodičia, v mesiaci marec Vám bude účtovaná znížená platba školného z dôvodu krátenia platieb v čase vianočných, jarných a chrípkových prázdnin. Vyčkajte prosím na výzvu k platbe a uhraďte iba takú sumu, akú Vám predpis určí. Ďakujeme za pochopenie.

TRIEDA PRE HUDOBNE NADANÉ DETI

Vážení rodičia, súčasťou tejto materskej školy je už druhý rok trieda pre hudobne nadané deti. Keďže časť detí po úspešnom absolvovaní programu odchádza do 1.ročníka základnej školy, potrebujeme triedu doplniť o deti narodené
od 1.9.2014 do 31.8.2016.

PODMIENKY PRIJATIA DIEŤATA DO ŠPECIÁLNEJ TRIEDY

1.Zákonní zástupcovia dieťaťa doručia v termíne do 28.2.2019 riaditeľke školy žiadosť o zaradenie dieťaťa do špeciálnej triedy detí s hudobným nadaním. 

2. Dieťa úspešne vykoná talentovú skúšku. Talentovú skúšku realizujú odborníci z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity hravou formou za prítomnosti triednej učiteľky dieťaťa.

4.Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vykoná psychodiagnostiku dieťaťa a vydá k zaradeniu dieťaťa do špeciálnej triedy súhlasné stanovisko.

Tlačivo žiadosti o zaradenie dieťaťa do špeciálnej triedy nájdete TU. V prípade záujmu, alebo otázok sa obráťte na riaditeľku školy. 

 

Termín a podmienky zápisu detí
do Materskej školy Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, Košice
na školský rok 2019/2020

Miesto zápisu: Materská škola Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, Košice

Termín zápisu: 30.apríla. - 3. mája 2019

Čas zápisu: 30.4.2019 v čase od 10:00 do 16:00 hod.

                    2.5.2019  v čase od 10:00 do 16:00 hod.

                    3.5.2019 v čase od 7:00 do 13:00 hod.

Podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy

a) Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch  do šiestich rokov jeho veku.     

b) Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy. Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať  ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.

c) Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému  bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne  odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.                        

d) Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne  odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 

e) V prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľ materskej školy pri prijímaní nesmie uprednostniť deti mladšie ako tri roky  pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné, tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí  s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
f) Na prípadné priebežne uvoľnené miesta po termíne zápisu riaditeľka materskej školy prednostne prijíma deti v zmysle bodu  d),  e).             

Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu:

1.Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy.

2.Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Podľa súčasného právneho stavu, sa nevyžaduje osobná účasť detí na zápise do materskej školy.                                                   

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.                        

 Ak ide o dieťa vyžadujúce diétny stravovací systém na tieto druhy  diéty: šetriaca, diabetická, bezgluténová (bezlepková) predloží zákonný zástupca písomné posúdenie odborného lekára preukazujúce potrebu a nutnosť poskytovania diétneho stravovania pre dieťa.

3.V prípade, že má dieťa rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca ho predloží riaditeľovi materskej školy spravidla do 30. apríla 2019 spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa  od všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Dňa 27. februára 2019 Ivanka Hodermarská pod vedením pani učiteľky Alexandry Lukáčovej s pesničkou "Džúsová krava" zvíťazila v celomestskej speváckej súťaži "Košice Star 2019", kategória: predškolský vek. Tešíme sa z Inakinho úspechu a opäť BLAHOŽELÁME.
Dňa 13. novembra 2018 Ivanka Hodermarská pod vedením pani učiteľky Alexandry Lukáčovej s pesničkou "Anjelik Melánka" zvíťazila v celomestskej speváckej súťaži "Spev bez hraníc" kategória: predškolský vek. Ďakujeme za reprezentáciu školy a Ivanke, pani učiteľke aj rodičom srdečne blahoželáme.


Vážení rodičia, 

prosíme vás o súčinnosť pri ochrane školského dvora.
Počas uplynulého víkendu:
NIEKTO zlomil ihličnatý strom.
NIEKTO vytrhal všetky zabetónované dopravné značky zo zeme.
NIEKTO zničil zhmľovač.
NIEKTO povynášal paletové lavice mimo areál školského dvora.
NIEKTO vytrhal ďalšie dosky z autíčka.
NIEKTO nechal na dvore porozbíjané fľaše, ohorky a množstvo neporiadku.
Tí z vás, ktorí majú z okien svojho bytu výhľad na školský dvor, prosím, upovedomte políciu o pohybe v uzamknutom priestore, kde je zákaz vstupu. Pomôžte prosím, dolapiť NIEKOHO, kto neustále marí naše a vaše úsilie o slušný priestor pre deti.

Ďakujeme. 

ĎAKUJEME
Tomčíkovcom za spoločesneké hry a knihy;
pani Malíkovej za edukačnú hru pre žabky;
pani Machovej za diáre;
rodine Miňovej za papiernictvo a hračky;
rodine Juraševskej za oriešky do mikulášskych balíčkov;

pánovi Lonščákovi za to, že vyrobil pre kačičky vtáčiu búdku.