MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

OZNAMY

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti/ aktuálne tlačivo

 

2.5.2021

Vážení rodičia, 
od 3.5.2021 nebudeme od Vás požadovať PREUKAZOVANIE NEGATÍVNEHO TESTU na COVID-19
(resp. preukazovanie výnimiek v zmysle Vyhlášky č. 200/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok
a priestorov zamestnávateľa).

ČESTNÉ VYHLÁSENIE zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy,
ktoré trvá viac ako tri kalendárne dni.

RESPIRÁTOR - dezinfekcia rúk - max 2 dospelé osoby a 2 deti v šatni - rúško v skrinke - týždenná výmena posteľného prádla a ď.
STÁLE PLATÍ.

Ďakujeme za spoluprácu.

30.4.2021
Vážení rodičia, vzhľadom k nesúladu informácií zverejnených na stránke ministerstva školstva
a aktuálnej Vyhlášky úradu verejného zdravotníctva SR k požiadavkám na testovanie vám momentálne
nevieme poskytnúť pokyn k nástupu detí do materskej školy od pondelok 3.5.2021.

Odporúčame vám sledovať websídlo školy, kde budú zverejňované všetky aktulizácie v predmetnej záležitosti.

Ďakujeme za pochopenie.

14.4.2021

Riaditeľka Materskej školy Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, Košice, oznamuje,
že zápis detí na školský rok 2021 / 2022 sa uskutoční v týchto termínoch:

3. máj 2021

7:00-13:00

4. máj 2021

10:00-16:00

5. máj 2021

7:00-13:00

 

 Podmienky zápisu:

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy
predloží aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní a rodný list na porovnanie údajov uvedených
v žiadosti.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov veku.
Uprednostnené budú deti:

 • - pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné t.j. deti ktoré do 31. augusta 2021 dosiahnu 5 rokov
  a podľa trvalého bydliska
 • - s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (§ 28a ods. 3 Zákona 209/2019 Z.z)
  a to na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu
  alebo zástupcu zariadenia

Deti od dvoch rokov sa prijímajú iba výnimočne, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne
a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností materskej školy. 

                  

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

Spádovosť škôl

8.4.2021

Vážení rodičia, 

na základe  rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.4.2021 sa s účinnosťou od 12. apríla 2021 
obnovuje školské vyučovanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice pre všetky deti.
 
V nadväznosti na uznesenie vlády SR sa podľa § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva SR č. 132 v období od 20.3.2021 do 28.4.2021 z dôvodu ochrany života
a zdravia môže do priestorov materskej školy vstúpiť len osoba,
ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo
potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším
ako 7 dní a ďalšie osoby podľa ods. 2 písm. a) až z) tejto vyhlášky.
 
Riaditeľ školy alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu
hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zákonných zástupcov
(ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania).
 

Dovoľujeme si Vám pripomenúť stále platiace hygienické opatrenia:

-pri vstupe do budovy je každá dospelá osoba povinná použiť dezinfekčný prostriedok na ruky;
-všetky osoby (okrem detí do 6 rokov) musia mať dýchacie cesty prekryté respirátorom;
-dieťa môže sprevádzať len jedna osoba;
-pobyt v šatni je potrebné zredukovať na minimum a v šatni môžu byť súčasne najviac dvaja dospelí a dve deti;
-dieťa má mať v skrinke uložené ochranné rúško označené menom;
-je zakázané prinášať do materskej školy vlastné hračky, knihy a iné predmety z domu;
-posteľné prádlo meníme stále týždenne;
-nadštandardné aktivity školy, narodeninové dni a krúžky sú stále zakázané;
-súčasťou ranného filtra môže byť aj meranie teploty dieťaťu. 

 

O všetkých nových skutočnostiach súvisiacich s prevádzkou školy Vás budeme včas informovať, tak ako doposiaľ.
Aj Vy nám, prosím, oznamujte záležitosti týkajúce sa zdravia a dochádzky Vášho dieťaťa do MŠ. 

Buďte súčinní s požiadavkami tejto situácie, aby sme všetci mohli ostať zdraví: Vy, Vaše deti aj zamestnanci školy.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

 

18.3.2021

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Košice č. 103
sa od 1.4.2021 sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ.
Jednotná výška príspevku pre všetky deti v MŠ, okrem detí, ktoré sú jeden rok pred nástupom do ZŠ je 20,-eur. 

Za deti, ktoré nenavštevovali materskú školu v mesiacoch január, február, marec sa príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ neuhrádza. Ak Ste platbu zaslali, bude Vám vrátená.
Rovnako budeme tento mesiac odpočítavať preplatky za vianočné prázdniny. 

Vo veci poplatkov, v prípade potreby, kontaktujte hospodárku školy:
p. Silviu Kalafusovú: hospodarka.msbudka3@gmail.com, 0556361032.

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Materskej škole Melánie Nemcovej, Budapeštianská 3, 
doplnené na základe pokynu Ministra školstva SR 

POKYNY vo veciach:
 prevádzky a vnútorného režimu materskej školy,
 podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

Zákonný zástupca
 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy,
počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych
opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na dané obdobie.
 Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
 Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni
(vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá
potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti
a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje
riaditeľku školy.
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej
zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok
je dieťa zo školy vylúčené.
 V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu:
-podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
-ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predložiť pri návrate d
ieťaťa do MŠ "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov
všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho
neprítomnosti.
 Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy,
stanovené riaditeľom materskej školy. 

Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19
Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR
- Rúško, Odstup, Ruky.
 Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch
materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s
aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa. 
 Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe
do budovy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom. 
 Materská škola, v spolupráci so zriaďovateľom, zabezpečí vykonávanie ranného zdravotného filtra. 
 Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel. Jeho súčasťou môže byť
aj meranie telesnej teploty deťom. Namerané hodnoty sa nezaznemenávajú.
 Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie. 
 Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie dvoch rezervných rúšok svojho dieťaťa do jeho skrinky.
Deti nepoužívajú ochranné rúška v exteriéri ani v interiéroch materskej školy. 
 Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca
materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami.
 Prevádzka materských škôl bola Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach
stanovená na čas 6:30-16:30 hod. Zberné triedy nebudú do odvolania fungovať. 
 Organizácia krúžkovej činnosti, kurzov, exkurzií a výletov bola pozastavená.
 Pobyt detí v materskej škole je zónovaný. Jednotlivé skupiny sa nestretávajú počas žiadnej
z organizačných foriem denného režimu. Materská škola preto dôrazne žiada rodičov, aby sa popoludní
nezdržiavali na školskom dvore. Po vyzdvihnutí dieťaťa je žiadúce v čo najkratšom čase opustiť areál školského dvora.

Pri podozrení na ochorenie COVID-19
 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19
(zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak
akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško
a je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti, nasadiť mu rúško a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí
ho bezodkladne vyzdvihnú.

O všetkých nových skutočnostiach súvisiacich s protipandemickými opatreniami Vás budeme
priebežne informovať prostredníctvom websídla školy.

 

Vážení oteckovia, keďže pre dážď nebolo možné minulý týždeň zrealizovať brigádu, navrhujeme nasledujúce:
Brigádovať môžete prísť denne kedykoľvek v čase prevádzky školy. Najlepšie minimálne vo dvojiciach.

Čo potrebujeme urobiť?

1.Zo starých šatňových skriniek odmontovať dvierka.

2.Zošívačkou nastreliť na dno skrinkových korpusov nopovú fóliu.

3.Vyniesť skrinky na horný dvor k zelenému zábradliu. Osadiť ich k múru.

4.Naplniť zeminou.

Oteckovia, ktorí chcú pomôcť, nech sa hlásia v riaditeľni. Skrutkovač a lopata pomôže.

Ď A K U J E M E !!!

 Hľadáme šikovného otecka, dedka, brata alebo iného priateľa školy, ktorý by vedel vyrobiť zopár lavičiek. Materiál refundujeme.

Čo potrebuje budkáčik v škôlke?

-prezuvky s uzavretou pätou a bielou podrážkou, nie crocsy
-malý uteráčik
-dievčatká hrebeň
-pyžamko
-plastový pohár označený menom
-náhradné oblečenia uložené v skrinke, ak by si dieťa zmočilo rukávy, alebo sa stala "nejaká zrada s toaletou"
-posteľnú bielizeň: obliečku na paplón veľkosti 130x100 cm (presná veľkosť paplónika je 120x90cm); obliečku na vankúš veľkosti 40x60 (presná veľkosť vanúšika: 35x45 cm); myšky aj napínaciu plachtu, ako do detskej postieľky.
Toto je potrebné priniesť v prvý deň nástupu do materskej školy. O ostatnom vás budú pani učiteľky informovať na triednom aktíve.
Hygienické a výtvarné potreby zabezpečujem škola z členského prispevku Rodičovského združenia BÚDKA 3.

ODPORÚČAME
Pečiatky na oblečenie

Nažehľovačky na oblečenie

 

 UČÍME A HRÁME SA 

Rodičom predškolákov odporúčame metódu "jedna práca denne pri stolíku". A je jedno akú úlohu dieťaťu vyberiete, či omaľovánku, dopĺňačku, interaktívne úlohy, či prácu s didaktickou hračkou. Dôležité je, aby okrem osvojovania si nových vedomostí a zručností, získavalo návyk pravidelnej dennej prípravy na vyučovanie. 

AKO UČIŤ DOMA

ČASOPIS VRABČEK online

OMAĽOVÁNKY

PRACOVNÉ LISTY: zvieratká 
PRACOVNÉ LISTY: rôzne

ŽIVOTNÝ CYKLUS MOTÝĽA

POČÍTAME HMYZ 1.

POČÍTAME HMYZ 2.

GRAFOMOTORICKÉ LISTY

VZDELÁVACIE AKTIVITY

PEXESO-deti sveta

DETI NA IHRISKU

VLK a MACKO

PEXESO- zvieratká a mláďatká

CHVOSTÍKY

PREDLOŽKY

ZVIERATKÁ A POTRAVA

VÝTVARNÉ AKTIVITY

ZVIERATKÁ Z ODTLAČKOV RÚK A PRSTOV

KRESLENIE ZVIERATIEK PODĽA RUKY

ZVUKY ZVIERAT

ZVIERATKÁ SVETA

PEXESO-domáce zvieratká

PEXESO-deti sveta

PEXESO-hmyz

PEXESO-jarné kvietky

PEXESO-pri rybníku

VTÁČIKY našich lesov

PEXESO-mackovia

MEDVEDE-veľkosť

MEDVEDE-číselný rad

MEDVEDE-geometrické tvary

MALÝ-väčší-najväčší

MACKOVIA a medík

KOĽKO JE MACKOV?

PRVÁ HLÁSKA V SLOVE

PRAVÁ-ĽAVÁ

PRIRAĎOVANIE ČÍSEL

HÁDAJ, ČO PATRÍ K PÍSMENU

PASTELKA

ARCINBOLDO

INTERAKTÍVNE HRY
(časť ISCED O)

EDUWORLD
(tu nájdete aj množstvo zaujímavých článkov pre Vás rodičov)

ABC SKOLKA

MONTESSORI MATEMATIKA

FITSHAKER

MATERIÁLY NA STIAHNUTIE

ROZPRÁVKY NA POČÚVANIE

VŠELIČO

NÁCVIK VIAZANIA ŠNÚROK

PUZZLE-dúha

PROTI NUDE

AKTIVITY S KOZMIXOM

PRECVIČOVANIE ZRAKOVEJ A SLUCHOVEJ DIFERENCIACIE

DETSKÝ PORTÁL 

DIDAKTA
Login: minedu@didakta.sk 
Heslo: MINEDU

AJ ZASPIEVAŤ SI TREBA :)

 Vážení rodičia, 

prosíme vás o súčinnosť pri ochrane školského dvora.
NIEKTO zlomil ihličnatý strom.
NIEKTO vytrhal všetky zabetónované dopravné značky zo zeme.
NIEKTO zničil zhmľovač.
NIEKTO povynášal paletové lavice mimo areál školského dvora.
NIEKTO vytrhal ďalšie dosky z autíčka.
NIEKTO nechal na dvore porozbíjané fľaše, ohorky a množstvo neporiadku.
Tí z vás, ktorí majú z okien svojho bytu výhľad na školský dvor, prosím, upovedomte políciu
o pohybe v uzamknutom priestore, kde je zákaz vstupu.
Pomôžte prosím, dolapiť NIEKOHO, kto neustále marí naše a vaše úsilie o slušný priestor pre deti.

Ďakujeme. 

ĎAKUJEME

 • -oteckom Dobrovičovi, Miškovičovi, Jesenskému, Bobákovi, Klembarovi, dedkovi Balážovi,
  mamkám Miškovičovej, Balážovej a Hanzeloveja
  a ešte Peťke, Marekovi a Sebkovi na prácu na školskom dvore počas jarnej brigády;
 • -oteckom Kelmbarovi, Tutikovi a Hanzelovi za  úpravu záhonov
 • -Gazdagovcom za respirátori;
 • -Maťašovcom za bubon pre lienky;
 • -pani Miňovej za omaľovánky;
 • -pani Keda Dragoškovej za ušitie nádherného kostýmu pre zajkov;
 • -pánovi Majzovi za sladkosti a dekorácie pre budkáčikov;
 • -oteckom Kurtovi, Hanzelovi, Winterovi, Balčíkovi, Šustovi a Klembarovi za renováciu lavičiek v šatniach;
 • -pani Juraševskej za hračky a dekorácie pre žabky;
 • -pani Ing. Adriane Cily Landorovej; Ing. Monike Makovej; MUDr. Márii Latkaničovej;
  Bc. Dane Balážovej, spoločnosti MEDREA, s.r.o; Ing. Petrovi Richnavskému,
  pánovi Marekovi Dobrovičovi, pani Dominike Kalinovej, PhDr. Františkovi Hajdukovi,
  PhD; Mgr. Petre Králikovej a pánovi Danielovi Hviščovi
  za podiel zo zaplatenej dane, ktorý v kalendárnom roku venovali v prospech BÚDKY 3;
 • -pánovi Choreňovi, ktorý BÚDKE 3 po tretí krát zabezpečil ionizačnú
  dezinfekciu všetkých priestorov;
 • -rodinám Senajovej, Jedinákovej, Puškášovej, Hudecovej, Delyovej Furmanovej, 
  Bokomlaškovej, Andreszovej, Augustínovej, Körössyovej, Stopkovej a Kostrej-Mišovej 
  za úžasné vianočné prekvapenie pre macíky;
 • -mackorodičom za mikulášske prekvapenie pre macíky;
 • -manželom Jesesnským za výdatnú pomoc Mikulášovi;
 • -pánom: Jurikovi, Ondášovi, Choreňovi, Šimkovi, Hanzelovi, Sabolovi a Tóthovi za to,
  že svojou šikovnosťou pomohli k zveľadeniu kačičkotriedy;
  pani Vargovej za rúška, ktoré priniesla všetkým zajkom;
 • -pani Vagrovej za zakladeče, ktoré darovala škôlke;
 • -pánovi Demjanovičovi za demontáž skrinkových dvierok;
 • -dedkovi Balážovi za výrobu lavičiek pre žabky;
 • -Majzovcom za papiernictvo a edukačný materiál;
 • -pani Juraševskej za mikulášske vrecúška;
 • -pani Keda Dragoškovej za výrobu koláčikov a zásteriek pre zajkov;
 • -pánovi Choreňovi za opätovné ozónovanie všetkých priestorov školy;
 • -pánovi Vargovi za pomoc s interaktívnou tabuľou;
 • -Tomčíkovcom za nábytok a drevený plôtik pre zajkov;
 • -pani Andrášikovej za kancelárske potreby;
 • -pánom: Lapkovi, Šustovi, Tomčíkovi, Halásovi, Vargovi a Lehockému za vynášanie nábytku;
 • -Markušovcom, Miňovcom a Hajdukovcom za hračky pre lienky;
 • -za pomoc: manželom Juraševským, a Smolenovým, rodine Kotianovej 
  a pánom Klembarovi, Bábeľovi,
  Andrášikovi, Borzovi, Šustovi, Tomčíkovi, Leškovi, Miškovičovi, Turikovi, Šimkovi,
  Lucákovi, Forgáčovi, a Bobákovi. Títo rodičia presťahovali myšky a zajkov, urobili terénne úpravy
  na školskom dvore, vytvorili nové záhony na výsadbu drobného ovocia a kvetov, poprenášali
  obrie kvetináče z terás a priniesli množstvo pozitívnej energie a humoru.
 • -dvom mamičkám, ktoré nechcú byť menované, za finančný príspevok na nákup sadení;
 • -pánovi Lonščákovi za výrobu HMYZIEHO HOTELU;
 • -Majzovcom za výtvarný a edukačný materiál;
 • -Tomčíkovcom za skrinku a boxi na odkladanie hračiek pre zajkov;
 • -pánovi Choreňovi za opakovanú dezinfekciu ozónom v triedach a prislúchajúcich miestnostiach;
 • -pánovi Majzovi za ukážku práce záchranárov;
 • G-allovcom za hračky pre lienky;
 • -pani Miňovej za papiernické potreby;
 • -pánovi Choreňovi za dezinfekciu ozónom v triedach a prislúchajúcich miestnostiach;
 • -pánovi Cilymu za počítač pre žabky;
 • -rodine Juraševskej za remeselnícke práce  a dekorácie pre žablky;
 • -rodine Matisovej za CD-čka pre žabky;
 • -pani Balážovej za lopty a stavebnice pre žabky;
 • -rodine Lucákovej za lízatka pre všetky deti do mikulášskych balíčkov;
 • -pani Juraševskej za oriešky do mikulášskych balíčkov;
 • -dedkovi Balažovi za sprostredkovanie za úžasného výletu na Alpinku veterán autobusom pre žabky;
 • -pánovi Maťašovskému za pomoc za pri pokládke koberca v mackotriede;
 • -pani Juraševskej za mikulášske vrecúška pre všetkým budkáčikom, čakajú kým ich Mikuláš naplní;
 • -pani Nepelovej, Matejíčekovej, Tóthovej a Kardošovej za výtvarný materiál a hračky pre kačičky;
 • -pánovi Kurtovi za remeselné práce pre BÚDKU;
 • -Bobákovcom za plastelínu pre lienky;
 • -Tomčíkovcom za spoločenské hry a knihy;
 • -pani Malíkovej za edukačnú hru pre žabky;
 • -pani Machovej za diáre;
 • -rodine Miňovej za papiernictvo a hračky;
 • -rodine Juraševskej za oriešky do mikulášskych balíčkov;
 • -pánovi Lonščákovi za to, že vyrobil pre kačičky vtáčiu búdku.