MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

POPLATKY

MESAČNÝ PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV SPOJENÝCH
S POBYTOM DIEŤAŤA V MŠ

V zmysle § 28 ods.6, zákona 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 103 - výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy predstavuje sumu

20,-€ . Poplatok sa neuhrádza za dieťa, ktoré navštevuje materskú školu jeden rok pred nástupom do základnej školy.

Údaje k bezhotovostnej úhrade príspevku

IBAN: SK69 5600 0000 0004 4248 8111

Splatnosť: do 10. dňa v mesiaci.

Platí sa za každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu mimo výnimiek, ktoré vymedzuje v zmysle uvedeného zákona školský poriadok.

Zahŕňa poplatky za teplo, vodu, energiu, čistiace prostriedky a režijné náklady materskej školy.

 

ČLENSKÝ POPLATOK RODIČOVSKÉMU ZDRUŽENIU ŠKOLY

Valné zhromaždenie Rodičovského združenia BÚDKA 3 na svojom septembrovom zasadnutí schválilo ročný členský príspevok, ktorého výška je 100,- €. Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané na skvalitnenie materiálového zabezpečenia výchovno – vzdelávacieho procesu v materskej škole (výtvarné potreby, edukačný materiál, zariadenie tried, spotrebný materiál a p.). Členský príspevok je možné platiť aj mesačne.

Pravidlá hospodárenia upravuje Štatút Rodičovského združenia BÚDKA 3.

Údaje k bezhotovostnej úhrade členského rodičovského príspevku

IBAN: SK07 5600 0000 0070 5305 3001

variabilný symbol: aktuálny mesiac úhrady

konštantný symbol: 0298,

správa pre prijímateľa: priezvisko a meno dieťaťa.

 

POPLATKY ZA STRAVU

Finančný limit za stravu na jeden deň pobytu v MŠ je následovný:

desiata: 0,36 €; obed: 0,85 €; olovrant: 0,24 €: spolu 1,45 €
Peňažný predpis za stravu na aktuálny mesiac je potrebné uhradiť do 5.dňa v mesiaci.

Údaje k bezhotovostnej úhrade stravy
SK05 5600 0000 0004 9796 5018

konštantný symbol: 0179