MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE BÚDKA 3

Rodičovské združenie BÚDKA 3 je neziskové záujmové združenie rodičov alebo zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú Materskú školu (ďalej MŠ) Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, Košice.

Poslaním Rodičovského združenia BÚDKA 3 je spolupracovať s vedením MŠ ako aj s celým pedagogickým zborom pri  výchove a vzdelávaní detí, spolupracovať pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov alebo zákonných zástupcov detí, pri ochrane učiteľov pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.

Rodičovské združenie BÚDKA 3 zhromažďuje a rieši námety, prípadné pripomienky a požiadavky rodičov dotýkajúce sa výchovy a vzdelávania detí, zabezpečovania vzdelávacieho procesu ako aj podmienok, v ktorých sa tieto procesy uskutočňujú.

Požiadavky vedenia MŠ dotýkajúce sa spolupráce MŠ s rodičmi sú predkladané na Rade rodičov a snaží sa po vzájomnej dohode tlmočiť rozhodnutie Rady rodičom na jednotlivých triednych aktívoch.

Rodičovské združenie BÚDKA 3 spolupracuje s vedením MŠ pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí, pri organizovaní záujmovej činnosti detí MŠ v rámci riadneho edukačného procesu ako aj v čase po ňom. Úzko spolupracuje pri zabezpečovaní kultúrnych a športových podujatí MŠ. Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy a v jednotlivých poverených funkciách.

ZLOŽENIE RADY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA ŠKOLY
v školskom roku 2020/2021

1.trieda: Mgr. Zuzana Hanzelová

2.trieda: Ing. Iveta Smolenová, Lucia Majza

3.trieda: Patrícia Vargová, Lucia Lucáková

4.trieda: Ema Čepejová, Mgr Alexandra Juraševská

5. trieda: Mgr. Iveta Delyová, Mgr. Andrea Andresz

6.trieda: JUDr. Oľga Jesenská, Michaela Šanková

Výkonný výbor

Predseda/ štatutár: Lucia Lucáková
kontakt: rada.rodicov@msbudka3.com

Hospodár: Katarína Smolenová
Tajomník: Ema Čepejová

Revízne komisie

November 2020 : Mgr. Zuzana Hanzelová, Lucia Majza, JUDr. Oľga Jesenská

Marec 2021: Mgr. Alexandra Juraševská, Michaela Šanková, Patrícia Vargová, Ing. Aneta Jurik

Jún 2021: Mgr. Iveta Delyová, Ema Čepejová, Mgr. Andrea Andresz, Lucia Lucáková

Stravovacia komisia

Patrícia Vargová

Termíny zasadnutí a zápisnice zo zasadnutí rady
8.9.2020
17.6.2021

Stanovy Rodičovského združenia BÚDKA 3

Správa o hospodárení Rodičovského združenia za obdobie rokov 2019-2021

Správa o hopodárení s členským príspevkom za obdobie 9/2019-8/2019