MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE BÚDKA 3

Rodičovské združenie BÚDKA 3 je neziskové záujmové združenie rodičov alebo zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú Materskú školu (ďalej MŠ) Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, Košice.

Poslaním Rodičovského združenia BÚDKA 3 je spolupracovať s vedením MŠ ako aj s celým pedagogickým zborom pri  výchove a vzdelávaní detí, spolupracovať pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov alebo zákonných zástupcov detí, pri ochrane učiteľov pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.

Rodičovské združenie BÚDKA 3 zhromažďuje a rieši námety, prípadné pripomienky a požiadavky rodičov dotýkajúce sa výchovy a vzdelávania detí, zabezpečovania vzdelávacieho procesu ako aj podmienok, v ktorých sa tieto procesy uskutočňujú.

Požiadavky vedenia MŠ dotýkajúce sa spolupráce MŠ s rodičmi sú predkladané na Rade rodičov a snaží sa po vzájomnej dohode tlmočiť rozhodnutie Rady rodičom na jednotlivých triednych aktívoch.

Rodičovské združenie BÚDKA 3 spolupracuje s vedením MŠ pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí, pri organizovaní záujmovej činnosti detí MŠ v rámci riadneho edukačného procesu ako aj v čase po ňom. Úzko spolupracuje pri zabezpečovaní kultúrnych a športových podujatí MŠ. Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy a v jednotlivých poverených funkciách.

 

Stanovy Rodičovského združenia BÚDKA 3


ZLOŽENIE RADY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA ŠKOLY

v školskom roku 2023/2024

1.trieda: PharmDr. Zuzana Litavec, JUDr. Soňa Fedelemová

2.trieda: PharmDr. Radoslava Milkovičová, Mgr. Timea Cupáková

3.trieda: Mgr. Iveta Delyová, Ing. Viktória Majdlenová

4.trieda: JUDr. Oľga Jesenská, Michaela Šanková

5. trieda: Simona Pirošková, Lukáš Kravčuk

6.trieda: Ing. Iveta Smolenová, Ing. Ivana Turiková

Výkonný výbor

Predseda/ štatutár: JUDr. Oľga Jesenská
kontakt: rada.rodicov@msbudka3.com

Hospodár: Ing. Iveta Smolenová
Tajomník: Mgr. Iveta Delyová

Revízne komisie

November 2023: Michaela Šanková, PharmDr. Zuzana Litavec, Ing. Viktória Majdlenová, JUDr. Soňa Fedelemová

Marec 2024: Mgr. Iveta Delyová, Lukáš Kravčuk, Mgr. Timea Cupáková

Jún 2024: PharmDr. Radoslava Milkovičová, Ing. Ivana Turiková, Simona Pirošková

Zápisnice zo zasadnutí Rady

19.9.2023

Správy o hospodárení

Prehľad výdavkov Rodičovského združenia v školskom roku 2022/2023

Prehľad výdavkov Rodičovského združenia v školskom roku 2021/2022