MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE BÚDKA 3

Rodičovské združenie BÚDKA 3 je neziskové záujmové združenie rodičov alebo zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú Materskú školu (ďalej MŠ) Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, Košice.

Poslaním Rodičovského združenia BÚDKA 3 je spolupracovať s vedením MŠ ako aj s celým pedagogickým zborom pri  výchove a vzdelávaní detí, spolupracovať pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov alebo zákonných zástupcov detí, pri ochrane učiteľov pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.

Rodičovské združenie BÚDKA 3 zhromažďuje a rieši námety, prípadné pripomienky a požiadavky rodičov dotýkajúce sa výchovy a vzdelávania detí, zabezpečovania vzdelávacieho procesu ako aj podmienok, v ktorých sa tieto procesy uskutočňujú.

Požiadavky vedenia MŠ dotýkajúce sa spolupráce MŠ s rodičmi sú predkladané na Rade rodičov a snaží sa po vzájomnej dohode tlmočiť rozhodnutie Rady rodičom na jednotlivých triednych aktívoch.

Rodičovské združenie BÚDKA 3 spolupracuje s vedením MŠ pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí, pri organizovaní záujmovej činnosti detí MŠ v rámci riadneho edukačného procesu ako aj v čase po ňom. Úzko spolupracuje pri zabezpečovaní kultúrnych a športových podujatí MŠ. Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy a v jednotlivých poverených funkciách.

ZLOŽENIE RADY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA ŠKOLY
v školskom roku 2017/2018

1.trieda: Ing. Erika Dudáš-Pajerská, PhD. , Jana Cáfalová

2.trieda: RNDr. Michaela Hauksová, Mgr. Michaela Hajduková

3.trieda: Ing. Zuzana Gazdagová, Ing. Emília Olšavská

4.trieda: Mgr. Katarína Vasková, JUDr.Oľga Jesenská

5. trieda:  Ema Čepejová, Lucia Majza

6.trieda: Mgr. Mária Koščová, Petra Berková

Výkonný výbor

Predseda/ štatutár: RNDr.Michaela Hauksová
kontakt: rada.rodicov@msbudka3.com

Hospodár: Ing.Zuzana Gazdagová

Revízne komisie

11/2017:  Ing. Erika Dudáš-Pajerská, PhD. , Jana Cáfalová, Mgr. Michaela Hajduková

3/2018: Mgr. Katarína Vasková, Ing. Emília Olšavská, JUDr.Oľga Jesenská

6/2018: Ema Čepejová, Lucia Majza, Mgr. Mária Koščová, Petra Berková

Termíny zasadnutí: 14.11.2017, 13.3.2018, 26.6.2018

Stanovy Rodičovského združenia BÚDKA 3

Správa o hopodárení s členským príspevkom za obdobie 9/2017-1/2018