MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE BÚDKA 3

Rodičovské združenie BÚDKA 3 je neziskové záujmové združenie rodičov alebo zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú Materskú školu (ďalej MŠ) Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, Košice.

Poslaním Rodičovského združenia BÚDKA 3 je spolupracovať s vedením MŠ ako aj s celým pedagogickým zborom pri  výchove a vzdelávaní detí, spolupracovať pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov alebo zákonných zástupcov detí, pri ochrane učiteľov pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.

Rodičovské združenie BÚDKA 3 zhromažďuje a rieši námety, prípadné pripomienky a požiadavky rodičov dotýkajúce sa výchovy a vzdelávania detí, zabezpečovania vzdelávacieho procesu ako aj podmienok, v ktorých sa tieto procesy uskutočňujú.

Požiadavky vedenia MŠ dotýkajúce sa spolupráce MŠ s rodičmi sú predkladané na Rade rodičov a snaží sa po vzájomnej dohode tlmočiť rozhodnutie Rady rodičom na jednotlivých triednych aktívoch.

Rodičovské združenie BÚDKA 3 spolupracuje s vedením MŠ pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí, pri organizovaní záujmovej činnosti detí MŠ v rámci riadneho edukačného procesu ako aj v čase po ňom. Úzko spolupracuje pri zabezpečovaní kultúrnych a športových podujatí MŠ. Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy a v jednotlivých poverených funkciách.

ZLOŽENIE RADY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA ŠKOLY
v školskom roku 2021/2022

1.trieda: Mgr. Zuzana Hanzelová, Peter Choreň

2.trieda: Mgr. Michaela Hajduková, Ľubomír Klembara

3.trieda: PhDr. Viktória Andrášiková, Róbert Lehocký

4.trieda: JUDr. Oľga Jesenská, Michaela Šanková

5. trieda: Mgr. Iveta Delyová, Ing. Róbert Hanzen, PharmDr. Radoslava Milkovičová

6.trieda: Ing. Iveta Smolenová, Mgr. Ladislava Šustová

Výkonný výbor

Predseda/ štatutár: JUDr. Oľga Jesenská
kontakt: rada.rodicov@msbudka3.com

Hospodár: Ing. Iveta Smolenová
Tajomník: Mgr. Iveta Delyová

Revízne komisie

November 2021: Ľubomír Klembara, Mgr. Iveta Delyová, Michaela Šanková

Marec 2022: Mgr. Iveta Delyová, Mgr. Ladislava Šustová, Róbert Lehocký, Peter Choreň, Mgr. Zuzana Hanzelová, PhDr. Viktória Andrášiková

Jún 2022: JUDr. Oľga Jesenská, Ing. Róbert Hanzen, PharmDr. Radoslava Milkovičová, Mgr. Michaela Hajduková

 

Zápisnice zo zasadnutí rady

Zápisnica zo zasadnutia rodičovskej rady 9.9.2021

Zápisnica zo zasadnutia rodičovskej rady 18.11.2021

Zápisnica zo zasadnutie rodičovskej rady 17.3.2022

 

 

Stanovy Rodičovského združenia BÚDKA 3

Správa o hospodárení Rodičovského združenia v školskom roku 2020/2021