MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

SKLÁRSKA DIELNIČKA

 Vedúce remesla  Danka Pritzová a Beáta Timková
 Zameranie  remeselná dielnička tradičného remesla SKLÁRSTVO
Pre koho? pre 5 - 6 ročných budkáčikov
 Čas realizácie  apríl
 Miesto realizácie  výtvarný ateliér

 

Na prvom stretnutí, ktoré bude prebiehať za účasti všetkých detí z prípravných tried sa deti slovným výkladom a za pomoci prezentácie dokumentárnych ukážok na interaktívnej tabuli oboznámia so sklárskym remeslom a výrobnými odvetviami, ktoré sa zaoberajú výrobou a spracovaním skla, ako aj s technikou pracovného postupu pri výrobe skleneného obrázka, ktoré si každé dieťa zhotoví ornamentálnou maľbou na sklo jednotlivo v skupinách po 6 detí v priebehu jedného mesiaca.

Podľa pod sklom podloženej šablóny, deti čiernou fixou obkreslia motív obrázku a následne ho vymaľujú temperovými farbami zmiešanými s disperzným lepidlom.