MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

ŠPECIÁLNA TRIEDA PRE HUDOBNE NADANÉ DETI

 Trieda  Mackotrieda
 Vekové zloženie  4 - 6 ročné deti
 Podmienka zaradenia  Úspešne vykonanie talentovej skúšky
 Rozšírené vzdelávacie obsahy v oblastiach  vokálnej, inštrumentálnej a tanečnej
 Vedienie triedy  PaedDr. Lenka Adzimová

 

Trieda pre hudobne nadané deti sa v školskom roku 2021/2022 pre nedostatočný počet prihlásených detí, NEOTVÁRA.