MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

RADA ŠKOLY

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a posudzuje záujmy miestnej samosprávy, rodičov, pedagogických a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Rada školy bola ustanovená podľa § 25 zákona SNR č.596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291 Z.z. o školskej samospráve.

Rada školy pri svojom vzniku prijala štatút, v ktorom sú uzákonené jej práva a povinnosti vyplývajúce z jej poslania.

Rada školy sa okrem iného vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, uskutočňuje a riadi výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na jeho odvolanie s odôvodnením.

Voľba do Rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním a jej členovia sú volení na štvorročné funkčné obdobie.

Rada školy sa stretáva štyrikrát do roka a pracuje podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu. Na svoje zasadnutia prizývajú riaditeľa školy, predsedu Rady rodičov a iných hostí.
Rada školy nemá svoj vlastný majetok a svoju činnosť zabezpečuje z prostriedkov rozpočtu školy.

ZLOŽENIE RADY ŠKOLY
na funkčné obdobie: 2020-2024

Za pedagogických zamestnancov

Jana Redajová: predseda
kontakt: rada-skoly@msbudka3.com

Bc. Gabriela Šimková

Za nepedagogických zamestnancov

Silvia Kalafusová

Za zriaďovateľa

Mgr. Ladislav Strojný

Ing. Mgr. Miloš Ihnát

Ing. Martina Markovičová

Za rodičov

Viktor Oros

JUDr. Oľga Jesenská

Mgr. Iveta Delyová

Štatút Rady školy pri Materskej škole Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, Košice