MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

VITAJTE

Stojí jedna búdka maličká,
je to naša milá školička,
zvieratká sú v nej ukryté.
Nie sú to však zvieratká,
ale deti hromádka,
ako sa im žije to sa dozviete.

Vítame vás na websídle Materskej školy Budapeštianska 3, ktorá sídli v centre najmladšieho košického sídliska Ťahanovce. Je to štátna Materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice.
V roku 2010 minister školstva Slovenskej republiky prepožičal škole čestný názov: Materská škola Melánie Nemcovej.

Táto materská škola má 6 tried, ktoré navštevuje 135 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Kolektív tvorí 13 erudovaných predškolských pedagógov a 9 zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku MŠ.
So skúsenosťou svojej viacročnej pedagogickej praxe vštepujú deťom základné hodnoty a informácie z nášho ľudského života, starajú sa o ich telesný rozvoj, osobnú spokojnosť a pohodu, rozvíjajú ich reč a to všetko v prostredí im najbližšom, v kolektíve rovesníkov. Učia ich samostatnosti a rozvíjajú ich danosti nielen v základnom výchovno-vzdelávacom procese, ale aj nad jeho rámec, formou rôznych projektov a mimoškolskej činnosti.
Ktosi múdry raz povedal, že si nepamätá, aké drahé hračky dostával, ale vie si presne vybaviť tváre ľudí, ktorí ho ako dieťa mali radi a svoju lásku mu denne v tých najprirodzenejších formách prejavovali.
Celé naše snaženie vedie k tomu, aby si tieto deti odniesli do svojho dospeláckeho života aj kus lásky z predškolského prostredia.

Nech vám toto virtuálne leporelo
poskytne obraz o živote v tej našej BÚDKE skôlkarskej.